MNF@SmartBit
MNF@SmartBit се темели врз моделот "Master Productions Schedulnig" планирање на производство, којшто е определен на ниво на една недела. Решението е конципирано како интеграција на податоци меѓу продажбата, набавката и производството и работните календари. Во самиот процес на планирање е вклучено и терминирање во календарот и промени. Апликацијата се состои од повеќе модули (План на продажбата, Потреби на продажбата, Визуелизација на производството) и на тој начин обезбедува широк преглед над потребите од производи и едноставно контролирање на промените, со цел да се обезбеди испорака до купувачите во договорениот рок, а притоа најоптимално да се искористат капацитетите. Заедно со MES@SmartBit (опфат на податоци од производството) обезбедува можност за дневно контролирање на динамиката во производството, поврзано со OEE@SmartBit (искористеност на ресурсите) и QUA@SmartBit (област на квалитетот) добиваме повратни информации за ефикасноста и квалитетот на производството.
Системот во целост е поврзан со продуктот Pantheon
MNF@SmartBit & ERP Pantheon се технички одделни информациски системи, коишто заедно сочинуваат концепт, којшто ги поврзува деловната и производствената околина. MNF@SmartBit користи податоци и нагодувања, коишто се определени во ERP Pantehon: корисници, права на корисниците, најави и нарачки на купувачите, состојба и други информации за залихите, работни задачи, планирање и други податоци, врз основа на коишто се одвива производството.
Продажбата има целосен увид во потребите и состојбата во производството
На продажната служба ѝ обезбедуваме увид во покривањето на потребите на реализираната продажба и други податоци за полесно комуницирање со купувачите (можност за испорака, квалитет...). Во постапката на продажба продавачите ги имаат на располагање сите информации за состојбата во производството и залихите на полупроизводи и производи. Земајќи ги предвид минималните залихи и превиденото време за испорака, продажната служба има квалитетни информации за донесување на своите одлуки. Продажбата и производството на тој начин секогаш гледаат исти податоци, поради тоа директната комуникација меѓу продажбата и производството не е толку интензивна.
Сеопфатен план на производство на претпријатието и планирање според производствените единици
Од податоците (продажба, интерни нарачки до производството, back-log, основна состојка) системот обезбедува целосен преглед на потребите од производи и полупроизводи. Преку ERP Pantheon се обезбедува материјално снабдување на производството. Подготвените податоци обезбедуваат едноставен пристап за планирање на производството според видот на производството и според календарот (можности на различни календари во врска со ресурсите). Врз основа на тоа подготвуваме план за производство на ниво на производствените единици. MNF@SmartBit овозможува терминирање, каде што подготвуваме план за производство според машини и операции. Истовремено обезбедуваме и информација за потребите од материјал, којшто ни е потребен за одделна операција. Според податоците на терминирањето ги добиваме и потребите од број на работници. Преку модулот Смени е овозможено работниците да ги распоредиме по денови, смени и ресурси.
План за продажба

Модулот План за продажба е наменет за стратешкиот дел од продажбата, за активно следење на трендовите во продажбата и врз основа на податоците да може соодветно да се реагира кон добавувачите и сопственото производство.

Како основа за планот се користи Планирање во ERP Pantheon и на тој начин, преку Планот за продажба, ги споредуваме Реализацијата-Планот и ја пресметуваме разликата. Продажбата ја гледа својата продажба според артиклите, за период од 12 недели однапред и вкупната продажба. Споредбата се врши со планот, фактичката залиха на артикли и продажбата по недели. Врз основа на тие податоци, продажбата добива информации за тоа како фактичката продажба го следи планот и кога определен артикл ќе го снема во однос на планот, соодветно реагира со креирање на нарачки до добавувачите и т.н. интерни налози во производството. И двете активности (нарачка до добавувачот и интерен налог во производството), може да се извршат директно од тој екран.

Потреби на продажбата

Екранот Потреби на продажбата го користат референтите во продажбата, каде што ја гледаат листата на сите производи, коишто ги нарачале купувачите преку различни канали и коишто мора да ги испорачаме во определен термин. Податоците се распределени по недели однапред и за секој производ ги следиме податоците за нарачаната количина, back log-от (нарачано и неиспорачано на купувачот од претходниот период), интерни налози, веќе испорачани количини (креирани испратници кон купувачот), произведени количини (ажурен податок од производството – преземања според работни налози).

Со помош на тој екран оперативните изведувачи во продажбата добиваат увид во случувањето во производството во споредба со фактичката продажба, по недели го следат планот на производството и тековното производство за тековната недела. Во долниот дел од екранот според производите е достапна информација за потребите и залихата на производи и другите стратешки материјали. Врз основа на тие информации, тие може успешно да комуницираат со купувачите во врска со термините за испорака.

Планирање на производството

Алатката Планирање на производството ја користи раководителот на производството како директен увид во потребите од производи од продажната служба. Планирањето се врши според видовите производство, така што раководителот на производството може да се сосредоточи само на своето производство. Земајќи ги предвид фактичките залихи, системот ги покажува и потребите од полупроизводи. Од тој екран може директно да отвораме работни налози и на тој начин по недели да ја планираме крајната количина на производи.

Системот овозможува различни видови на помош при планирањето: систем на минимални залихи, намалување на потребите за залихата, земање предвид на логиката на минимални-оптимални-максимални количини и планирање на подолг период.

Преглед на зафатеноста на капацитетите

Врз основа на планот за производство добиваме директен увид во зафатеноста на капацитетите, при што можеме да го уредуваме работното време за целиот календар или за одделни ресурси. При подготовката на календарот ги земаме предвид уште и исклучоците (на пр. планирани одржувања на машини и други застои на машините) или пак зависност на капацитетите од други фактори (број на изведувачи).

Системот како резултат ни го прикажува нето капацитетот по ресурс (машина), зафатеност на капацитетот и процентот на искористеност, како и листа на Работните налози, поврзани до определен ресурс. Со тоа раководителот на производството добива директен увид во зафатеноста на капацитетите.

Терминирање

Секој работен налог има планиран почетен и краен датум (груб план на производство). Во модулот Терминирање, врз основа на неделен план на производството, точно ги терминираме операциите на одделен работен налог и часот. Терминирањето го вршиме едноставно со помош на глувче и позиционирање на одделна операција на определен ресурс (машина во производството). Со тоа кај операциите ги менуваме, односно ги определуваме, почетните и крајните термини, редоследот на операциите, и на тој начин точно определуваме кога и што треба да се изработи во производството. Притоа, раководителот на производството ја следи залихата на материјали и полупроизводите врз производството, кршењето на машини, времето за подготовка и завршување ...).

Преку споменатото распоредување системот дава информација за потребите на изведувачите, што е основа за подготовка на смени по работници.

Производство

Во модулот Производство ги имаме следните области:

 • Смени; во постапката на терминирање системот добива информација за потребите од определен број изведувачи на ден и за ресурсот. Врз основа на тоа во модулот Смени ги определуваме изведувачите според ресурсите за производство.
 • MES; областа ги спојува информациите за шкартот, застоите (определуваме оправдани и неоправдани застои) и информациите, внесени преку MES@SmartBit (информации за внесениот дел и преземањата)
 • OEE и аналитика; анализа на ефикасноста на производството
Преглед и ОЕЕ

Врз основа на фактички извршената работа во производството во системот се прибираат податоци за:

 • количината произведени артикли
 • количината на шкартот и причините за шкарт
 • застоите, причините и времето на застоите
 • работникот или групата работници, коишто ја извршиле операцијата
 • потрошеното време за извршување на операцијата
 • Преку повратни информации за производството системот овозможува различни увиди во случувањето во производството: според работници, според смени, според работни налози, ресурси ...
MNF@Sales
550,00 €/ Uporabnik
 • Plan prodaje
 • Potrebe prodaje
Mesečno vzdrževanje:15,00 € / uporabnik / Mesec
MNF@Planing&Visualization
950,00 €/ Uporabnik
 • Plan prodaje
 • Potrebe prodaje
 • Koledar in zasedenost kapacitet
 • Terminiranje
 • Izmene
 • MES
 • Analiza izmeta
 • Analiza zastojev
 • Analiza proizvodnje
 • OEE
Mesečno vzdrževanje: 23,75 € / uporabnik / Mesec
Več informacij
 • Rešitev je povezana samo z ERP Pantheon © podjetja Datalab d.d.. Za delovanje rešitev MNF-ja je potrebno imeti MNF licenco Pantheona ter ustrezno število Konektor licenc za istočasne uporabnike.
 • Cena nakupa velja za nakup licence. Licenca predstavlja enega hkratnega uporabnika licence. To pomeni, da imate lahko več inštalacij v podjetju, vendar uporaba je omogočena le ustreznemu številu hkratnih uporabnikov.
 • Mesečno naročnina zajema usklajevanje verzij z spremembami in razvojem Pantheona, podporo pri nadgradnjah ter nove verzije rešitve MNF@SmartBit. Naročnina se obračuna na koncu meseca za pretekli mesec. Sistem preveri število uporabnikov in jih obračuna po številu dejanskih uporabnikov. Naročnina se poravna v roku 20-tega v mesecu za pretekli mesec.
Naročite se na 30 minutni brezplačni posvet

  Proizvodne rešitve
  Prodajne rešitve
  Analitika in načrtovanje
  Druge rešitve
  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.
  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.
  Povpraševanje

  Izpolnite obrazec, mi pa vam bomo poslali ponudbo.

   Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.
   S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.
   Prijava na e-novice

   Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

    Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

    S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.