1. Veljavnost splošnih pogojev
1.1. Splošni pogoji @SmartBit so pogoji poslovanja družbe SmartBit, Poslovno svetovanje d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 21B, 2324 Lovrenc na Dravskem polju (v nadaljevanju: »izvajalec«), ki zagotavlja dostopnost in uporabo programske rešitve @SmartBit.
1.2. Splošni pogoji @SmartBit se uporabljajo kot pravila za uporabo programske rešitve @SmartBit in veljajo poleg določil licenčne pogodbe, ki jo za uporabo programske rešitve @SmartBit z izvajalcem sklenejo naročniki.
1.1. Splošni pogoji @SmartBit se lahko spreminjajo, pri čemer spremembe pričnejo veljati z dnem objave sprememb na spletni strani www.smartbit.si/subscription in od takrat dalje zavezujejo vse naročnike v enakem obsegu kot so izvedeni nakupi licenc.

2. Definicije
2.1. Programska rešitev @SmartBit je računalniški program, ki omogoča lažje in pregledno poslovanje in upravljanje prodaje (CRM, B2B), proizvodnje in obvladovanja skladišč in vključuje spodaj navedene module in podporne servisne storitve, potrebne za nemoteno izvajanje programske rešitve:

(1) CRM@ SmartBit

 • CRM@SmartBit – Mini
 • CRM@SmartBit – B2B
 • CRM@SmartBit – Service
 • CRM@SmartBit – Sales
 • CRM@SmartBit – MAX

(2) MNF@ SmartBit

 • MNF@SmartBit
 • MES@naslov-uporabnik-1

(3) WMS@ SmartBit

 • WMS.terminal@SmartBit
 • WMS.3PL@SmartBit

(4) Ostale SmartBit Rešitve

 • SalesTable@SmartBit
 • App Logistics@SmartBit
 • Dynamic plan@SmartBit
 • Delivery@SmartBit
 • CostProcessing@SmartBit
 • StockInventory@SmartBit

2.2. Podporne servisne storitve, ki jih naročniku zagotavlja izvajalec obsegajo:

(i) osnovno vzdrževanje tj. podpora pri inštalaciji programske opreme in pomoč pri odpravljanju težav, ki jih prijavijo uporabniki po elektronski pošti na naslov helpdesk@app-smartbit.com .
(ii) osveževanje programske opreme, tj. nove verzije programske rešitve @SmartBit, ki zajemajo:

a. usklajevanje s programsko opremo Pantheon
b. usklajevanje u potrebnimi zakonski spremembami, ki vplivajo na rešitve.
c. odprava napak
d. novosti pri razvoju programske opreme.

Osveževanje programske opreme se obračuna v skladu z priloženim cenikom ter v skladu z številom prodanih licenc Naročniku.

2.3. Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki na osnovi nakupa licenc pridobi pravico za uporabo programske opreme @SmartBit, za potrebe svojega poslovanja in za to plačuje Podporen servisne storitve.
2.4. Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki v imenu naročnika in pod njegovim nadzorom koristi programske rešitve @SmartBit. Naročnik je dolžan seznaniti Uporabnika s splošnimi pogoji in pogoji uporabe programske opreme.
2.5. Licenca je definirana kot Uporaba rešitve @SmartBit na opremi uporabnika znotraj ali zunaj okolja Naročnika.
2.6. Število uporabljenih licenc, je določeno z uporabnikovo opremo in uporabo licence na tej opremi, znotraj enega meseca, v kolikor rešitev uporabi več kot enkrat.
2.7. Izvajalec izvaja kontrolo uporabe licenc kvartalno in Naročnik mu je dolžan zagotoviti ustrezen dostop za izvajanje kontrole.
2.8. V primeru da Naročnik koristi večje število Licenc od prodanih, mu Izvajalec razliko uporabe licenc obračuna v skladu z trenutno veljavnim cenikom.
2.9. Naročnik mora zagotoviti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bo zagotovil ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki bo skladna z zahtevami GDPR in drugih predpisov o varstvu osebnih podatkov.
2.10. Naročnik mora sam skrbeti za ustrezno varnost osebnih podatkov in drugega gradiva povezanega z @SmartBit tako, da poskrbi za redno in sistemsko arhiviranje in varnostno kopiranje in sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov in drugega gradiva povezanega z @SmartBit.
2.11. V primeru, da naročnik zazna, da je pri uporabi programske rešitve @SmartBit prišlo do kakršnekoli kršitve varstva osebnih podatkov ali nepooblaščene uporabe rešitev @SmartBit oz. gradiva povezana z rešitvami @SmartBit, mora izvajalca o tem obvestiti
in mu dati navodila za nadaljnje ukrepanje za omejitev ali ublažitev škodljivih posledic kršitve.
2.12. Izvajalec kot ponudnik programske rešitve @SmartBit in podpornih servisnih storitev, ki zagotavljajo nemoteno delovanje programske rešitve @SmartBit, nima nadzora ali kakršnegakoli drugačnega vpliva na ravnanje naročnika ali uporabnikov programske
rešitve @SmartBit in zato v nobenem primeru ni odgovoren za podatke ali osebne podatke, ki jih vnese, naloži, hrani, posreduje ali obdeluje naročnik ali uporabniki v ali s pomočjo programske rešitve @SmartBit ali med uporabo programske rešitve @SmartBit, niti ne odgovarja za kakršnokoli drugo ravnanje v zvezi z zbiranjem, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki ga izvrši naročnik oziroma uporabniki.
2.13. Izvajalec ne sme nadzirati, brisati, blokirati, dostopati ali omogočati dostopa, razkriti, hraniti, obdelovati ali drugače uporabiti gradiva ali osebnih podatkov naročnika in uporabnikov, razen v obsegu, ki je nujno potreben za namen zagotavljanja delovanja
programske rešitve @SmartBit, za izvajanje podpornih servisnih storitev in odpravljanje tehničnih napak, v primeru da Naročnik izvaja svoje obveznosti v skladu s Splošnimi pogoji uporabe rešitev in drugih dogovorov.
2.14. Izvajalec lahko osebne podatke in drugo gradivo naročnika hrani in obdeluje le z dovoljenjem naročnika in skladno z njegovimi navodili in sicer le za čas trajanja uporabe programske rešitve @SmartBit. Po prenehanju veljavnosti licenčne pogodbe izvajalec vse podatke trajno uniči, razen, če mu naročnik pravočasno da drugačna navodila.
2.15. V primeru, da bo izvajalec za svoje storitve sodeloval s podizvajalci, bo poskrbel, da bodo tudi njegovi podizvajalci ravnali skladno s splošnimi pogoji @SmartBit in da bodo izvajali ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti podatkov, ki jih zagotavlja izvajalec s to pogodbo.

3. Obveznosti in zagotovila naročnika
3.1. Naročnik sme uporabljati programsko rešitev @SmartBit izključno na lastnem informacijskem sistemu ali v oblaku, ki ga uporablja kot lastno informacijsko okolje.
3.2. Naročnik mora sam poskrbeti za ustrezno tehnično, strojno in programsko opremo (vključno z zaščito pred virusi in drugo zlonamerno ali škodljivo programsko opremo) in komunikacijo (ustrezen in nemoten dostop do interneta), ki omogoča nemoteno delovanje programske rešitve @SmartBit.
3.3. Naročnik nadzoruje kakovost izvajanja storitev v smislu svoje notranje politike kakovosti poslovanja, zato mu bo izvajalec na njegovo zahtevo posredoval podatke, potrebne za preverjanje kakovosti.
3.4. Naročnik mora poskrbeti za ustrezno izobraževanje ali usposabljanje uporabnikov in za ustrezen nadzor nad njihovim delom in izvajalcu v celoti odgovarja za ravnanje uporabnikov, ki jim omogoči uporabo programske rešitve@SmartBit.
3.5. Naročnik mora programsko rešitev @SmartBit uporabljati odgovorno, v skladu z splošnimi pogoji @SmartBit, pisno dokumentacijo in navodili izvajalca in v skladu z zakoni in drugimi predpisi, odločbami, odredbami ali ukrepi organov oblasti.
3.6. Naročnik ne sme posegati v strukture, procedure ali podatke, ki so vezane na uporabo rešitve @SmartBit in su uporabniške tabele znotraj podatkovne baze Pantheona. Posegi v podatke (brisanje, spreminjanje) predstavljajo hujšo kršitev uporabe rešitve @SmartBit.
3.7. Naročnik je dolžan skrbeti za to, da uporabo programske rešitve @SmartBit omogoči le svojim uporabnikom, ki so ustrezno usposobljeni in ustrezno ukrepati, da prepreči dostop in uporabo programske rešitve @SmartBit nepooblaščenim osebam tako, da ustrezno poskrbi za hrambo in spreminjanje uporabniških imen, gesel, identifikatorjev in varnostnih kod, namenjenih uporabi programske rešitve @SmartBit. Naročnik v celoti odgovarja za ustreznost varnostnih ukrepov in za kakršnikoli škodo, ki nastane zaradi opustitve ali neustreznosti sistema podeljevanja dovoljenj za dostopanje ali uporabo programske rešitve @SmartBit. V primeru, da naročnik zazna nedovoljen dostop ali uporabo programske rešitve @SmartBit, mora o tem takoj obvestiti izvajalca in narediti vse potrebno, da se tak nedovoljen dostop ali uporabo prepreči ali omeji.
3.8. Za delovanje programske rešitve @SmartBit se uporablja podatkovna Datalab Pantheon, ki je podatkovna baza družbe Datalab tehnologije d.d., zato si mora naročnik neposredno od družbe Datalab tehnologije d.d. zagotoviti zadostno količino potrebnih konektor licenc za produkt Datalab Pantheon. Naročnik sam odgovarja za svoje obveznosti do družbe Datalan tehnologije d.d.
3.9. Naročnik programske rešitve @SmartBit ali kateregakoli njenega sestavnega dela v nobenem primeru ne sme spreminjati, prilagajati, dodelovati ali na kakršenkoli drug način posegati vanjo ali preprečiti oziroma spremeniti njeno delovanje, jo razstaviti, analizirati, dekompilirati, jo obdelati z vzvratnim inženiringom ali kakorkoli drugače manipulirati z njo.
3.10. Naročnik programske rešitve @SmartBit ne sme reproducirati, distribuirati, posojati ali dajati v najem, prodati ali omogočiti drugemu dostop do nje ali uporabo ali je kakorkoli drugače dati na voljo drugemu, razen tistim uporabnikom, ki skladno z pogodbo v njegovem imenu uporabljajo programsko rešitev @SmartBit, se seznanijo s splošnimi pogoji @SmartBit in za ravnanje katerih naročnik odgovarja izvajalcu.
3.11. Naročnik programske rešitve @SmartBit ne sme uporabljati za hrambo ali prenos nezakonito pridobljenega gradiva ali gradiva, ki kakorkoli krši predpise ali posega v pravice tretjih oseb (zlasti npr. nezakonite, pornografske, nasilne, hujskaške, žaljive, obrekljive ali drugače sporne vsebine ali povezave na tako gradivo) ali hraniti ali z uporabo programske rešitve @SmartBit posredovati ali prenašati škodljive ali zlonamerne programske opreme (zlasti npr. vsebino, ki vsebuje viruse, sovražne ali zlonamerne programe ali drugo opremo, ki lahko škoduje delovanju programske rešitve
@SmartBit ali ogroža varnost uporabe programske rešitve @SmartBit).

3.12. V primeru, da izvajalec zazna, da naročnik izvaja kakršnokoli nedovoljeno ali škodljivo ravnanje, ki posega v integriteto programske rešitve @SmartBit ali ogroža varnost ali onemogoča ali škoduje delovanju programske rešitve @SmartBit, lahko naročniku začasno onemogoči uporabo in/ali takoj odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, pri čemer naročnika lahko pred tem opozori in mu omogoči, da sam preneha s tovrstnim škodljivim ravnanjem in odpravi morebitno nastalo škodo.
3.13. Če je izvajalec pozvan k odstranitvi kakršnegakoli gradiva ali če drugače izve, da naročnikova uporaba programske rešitve @SmartBit krši predpise ali posega v pravice in interese tretjih oseb, lahko izvajalec naročniku začasno omeji ali onemogoči uporabo programske rešitve @SmartBit in ga pozove, naj takoj preneha s kršitvami. Če naročnik ne preneha s svojim ravnanjem, mu lahko izvajalec odpove pogodbo takoj,
brez odpovednega roka.

4. Obračun podpornih storitev
Podporne servisne storitve Izvajalec obračuna Naročniku na naslednji način:
4.1. Za opravljene storitve v skladu s splošnimi pogoji @Smartbit se obračunajo:

 • V skladu z pogodbo o Vzdrževanju, ki jo skleneta Naročnik in Izvajalec posebej.
 • V kolikor naročnik nima sklenjene vzdrževalne pogodbe, se storitev obračuna glede na čas opravljene storitve in v skladu z trenutno veljavnim cenikom (priloga A. Cenik opravljenih storitev veljaven od 01.01.2024 dalje). Storitve se obračunajo zadnji dan v mesecu z rokom plačila 15 dni.

4.2. Osveževanje se obračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom (Priloga B: Osveževanje licenc veljaven od 01.01.2024 dalje):

 • enkrat letno z rokom plačila 15 dni in priznanim 7,5% popustom.
 • Mesečno, zadnji dan v mesecu, z rokom plačila 15 dni. Način obračuna določi Naročnik ob nakupu licenc. Osveževanje se obračuna od
  zadnjega v mesecu nakupa in se obračuna za vsak začet koledarski mesec osveževanja.

5. Pravice intelektualne lastnine
5.1. Izvajalec zagotavlja, da je izključni imetnik avtorskih pravic na programski rešitvi @SmartBit in imetnik blagovne znamke @SmartBit in drugih pravic industrijske lastnine (kot so patent, model ipd.).
5.2. V skladu s splošnimi pogoji z uporabo programske rešitve @SmartBit naročnik ne pridobi nobene od pravic intelektualne lastnine, katerih imetnik je izvajalec oziroma za uporabo katerih ima izvajalec dovoljenje imetnikov pravic, ampak pridobi le možnost uporabe programske rešitve @SmartBit na način določen splošnimi pogoji @SmartBit.
5.3. Naročnik svoje pravice uporabe programske rešitve @SmartBit ne sme prenesti drugemu, razen uporabnikom, ki jih predhodno seznani s pogoji uporabe programske rešitve @SmartBit in katerih ravnanje naročnik sam nadzira.

6. Omejitev odgovornosti izvajalca
6.1. Izvajalec lahko naročnika ali uporabnike napoti ali jim omogoči dostop do spletnih strani tretjih oseb le z namenom zagotavljanja podpore ali dostopnosti informacij. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino ali delovanje takih spletnih strani tretjih oseb.
6.2. Izvajalec naročniku ponuja in zagotavlja programsko rešitev @SmartBit v obliki, v kakršni deluje, ko jo naročnik preizkusi in naročniku ne zagotavlja nobenih jamstev v

V zvezi z doseganjem kakšnega posebnega namena, funkcionalnosti, ali učinkovitosti programske rešitve @SmartBit.
6.3. Naročnik se za uporabo programske rešitve @SmartBit odloči na podlagi lastne presoje in testiranja in sam nosi tveganja glede zadovoljive kvalitete delovanja programske rešitve @SmartBit.
6.4. Izvajalec naročniku ne odgovarja za nedelovanje ali omejeno delovanje programske rešitve @SmartBit, ki je posledica tega, da si naročnik ni preskrbel potrebnega dovoljenja za uporabo podatkovne baze programskega paketa Datalab Pantheon, ki je potrebna za delovanje programske rešitve @SmartBit.
6.5. Izvajalec naročniku zagotavlja dostop in 99,5% razpoložljivost programske rešitve @SmartBit, vendar ne odgovarja za prekinitve, motnje, ovire ali druge omejitve pri delovanju, ki je posledica: nedelujoče opreme naročnika ali neusposobljenosti naročnikovih uporabnikov, ravnanja tretjih oseb (kot so ponudniki internetnih storitev, dobavitelji elektrike idr.), višje sile ali zunanjih dejavnikov ali dogodkov, ki jih izvajalec
ne more razumno predvideti ali nadzorovati (kot so dalj časa trajajoče pomanjkanje elektrike, požari, poplave, potresi, udarci strele in drugi nepričakovani vremenski pojavi ali naravne katastrofe, eksplozije, blokade, stavke, epidemije, državni udari, vojne, ukazi, odloki ali odredbe državnih organov ali druga zavezujoča ravnanja oblasti ipd.)
6.6. Izvajalčeva odgovornost za stvarne in pravne napake je omejena tako, da najvišji znesek odškodnine, ki bi jo bil dolžan plačati izvajalec, v nobenem primeru ne presega vsote vseh mesečnih licenčnin, ki jih je naročnik dejansko plačal izvajalcu v prvem letu od sklenitve pogodbe.

7. Prenehanje uporabe programske rešitve @SmartBit
7.1. Če trajanje licenčne pogodbe ni določeno, lahko naročnik pogodbo odpove s 30 dnevnim odpovednim rokom tako, da pošlje odpoved v pisni obliki po elektronski pošti na naslov: helpdesk@app-smartbit.com. Odpovedni rok prične teči z dnem, ki sledi dnevu, ko izvajalec prejeme odpoved. V primeru odpovedi je naročnik dolžan plačati vse zapadle zneske licenčnine za uporabo programske rešitve @SmartBit
7.2. Izvajalec lahko v vsakem trenutku odpove Naročniku izvajanje Podpornih storitev za rešitev @Smartbit iz naslednjih razlogov
(i) če Naročnik huje krši določila splošnih pogojev @SmartBit in s kršitvami ne preneha v roku 15 dni odkar ga izvajalec na kršitev opozori,
(ii) če naročnik brez soglasja izvajalca dovoli ali omogoči uporabo programske rešitve @SmartBit tretjim osebam,
(iii) če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti plačila licenčnine ali če zamuja s plačilom več kot 90 dni.
V navedenih primerih izvajalec odpoved pogodbe pošlje skrbniku sistema, ki je imenovan s strani naročnika.
7.3. V primeru odpovedi pogodbe Izvajalec ni dolžan izvajati Podpornih storitev.
7.4. V primeru odpovedi pogodbe je Naročnik dolžan v roku 5 let zagotoviti kontrolo števila dejansko uporabljenih licenc.

Priloga A – cenik storitev, veljaven od 01.01.2024 dalje

Cena brez pogodbe Cena s sklenjeno
vzdrževalo pogodbo
Podpora (osnovno vzdrževanje, podpora uporabnikov, Help
Desk)
75,0065,00 €
Inženirska dela (nastavitve, oblikovanje izpisov ter poročil
uporabnikov)
80,0070,00 €
Svetovalec (Analiza poslovnih procesov, načrtovanje in
administracije baze podatkov, programiranje)
90,00 € 75,00 €
Svetovalec specialist (project managment, svetovanje pri
definiranju poslovnih procesov, drugo strokovno poslovno ali
tehnično svetovanje)
100,00 € 85,00 €
Stroški kmV skladu z zakonsko določeno ceno

Priloga B – cenik osveževanja, veljaven od 01.01.2024

Oznaka modulaMesečnoLetno – enkratno plačilo
SmartBit@CRM    
SmartBit@CRM – Mini 6,90 €
SmartBit@CRM – B2B 13,80 €  
SmartBit@CRM – Service25,30 €
SmartBit@CRM – Sales29,90 €  
SmartBit@CRM – MAX34,50 €
SmartBit@Manufacture  
SmartBit@MNF27,31 €303,17 €
SmartBit@MES 27,31 €303,17€
SmartBit@MES Android
12,94€143,61€
SmartBit@WMS
SmartBit@WMS.terminal27,31 € 303,17 €
SmartBit@WMS.3PL
27,31 € 303,17 €
SmartBit@APP
SmartBit@Sales table 33,35 € 370,19 €
SmartBit@Logistics33,35 €370,19 €
SmartBit@Dynamic plan165,03 €1.831,78 €
SmartBit@Delivery165,03 €1.831,78 €
SmartBit@CostProcessing 132,02 € 1.465,42 €132,02 €1.465,42 €
SmartBit@Stock Inventory 56,35 €
Prijava na e-novice

Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.