1. Valjanost općih uvjet

1.1.Opći uvjeti @SmartBit su uvjeti poslovanja društva SmartBit, Poslovno svetovanje d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 21B, 2324 Lovrenc na Dravskem polju (v u daljnjem tekstu »izvođač«) koji osiguravaju dostupnost i korištenje programskog rješenja @naslov-uporabnik

2.1. Opći uvjeti @SmartBit se upotrebljavaju kao pravila za upotrebu programskog rješenja @SmartBit i vrijede uz odredbe licenčnog ugovora koji za korištenje programskog rješenja @SmartBit s izvođačem zaključuju naručitelji.

3.1 Opći uvjeti @SmartBit se mogu izmijeniti, gdje izmjene počinju važiti danom objave izmjena na web stranici www.smartbit.si/subscription  i od tada nadalje obvezuju sve naručitelje u istom obimu kao što su provedene kupovine licencija.

2. Definicije

Programsko rješenje @SmartBit je računalni program koji omogućuje lakše i pregledno poslovanje i upravljanje prodaje (CRM, B2B), proizvodnje i  savladavanja skladišta i uključuje dolje navedene module i potporne servisne usluge potrebne za nesmetano provođenje programskog rješenja:

(1) CRM@ SmartBit

 • CRM@SmartBit – Mini
 • CRM@SmartBit – B2B
 • CRM@SmartBit – Service
 • CRM@SmartBit – Sales
 • CRM@SmartBit – MAX

(2) MNF@ SmartBit

 • MNF@SmartBit
 • MES@naslov-uporabnik-1

(3) WMS@ SmartBit

 • WMS.terminal@SmartBit
 • WMS.3PL@SmartBit

(4) Ostale SmartBit Rešitve

 • SalesTable@SmartBit
 • App Logistics@SmartBit
 • Dynamic plan@SmartBit
 • Delivery@SmartBit
 • CostProcessing@SmartBit
 • StockInventory@SmartBit

2.2. Potporne servisne usluge koje naručitelju osigurava izvođač obuhvaćaju:

(i) osnovno održavanje tj. potporu kod instaliranja programske opreme i pomoć kod uklanjanja poteškoća koje korisnici prijave putem elektroničke pošte na adresu helpdesk@app-smartbit.com .

(ii) osvježavanje programske opreme tj. nove verzije programskog rješenja @SmartBit koja obuhvaćaju:

a. usklađivanje s programskom opremom Pantheon

b. usklađivanje s potrebnim zakonskim izmjenama koje utječu na rješenja

c. uklanjanje pogrešaka

d. novosti kod razvoja programske opreme.

Osvježavanje programske opreme se obračunava sukladno priloženom cjeniku te sukladno broju prodanih licencija naručitelju.

2.3. Naručitelj je fizička ili pravna osoba koja na osnovi kupovine licencije stječe pravo korištenja programske opreme @SmartBit za potrebe svog poslovanja i za to plaća potporne servisne usluge.

2.4 Korisnik je fizička ili pravna osoba koja u ime naručitelja i pod njegovim nadzorom koristi programska rješenja @SmartBit. Naručitelj je dužan upoznati korisnika s općim uvjetima i uvjetima korištenja programske opreme.

2.4. Licencija je definirana kao korištenje rješenja @SmartBit na opremi korisnika unutar ili izvan okoline naručitelja.

2.6. Broj upotrijebljenih licencija je utvrđen korisnikovom opremom i korištenjem licencije na toj opremi, unutar mjesec dana, ukoliko rješenje upotrijebi više od jedanput.

2.7. Izvođač provodi kontrolu korištenja licencija kvartalno i naručitelj mu je dužan osigurati odgovarajući pristup za provođenje kontrole.

2.8. U slučaju da naručitelj koristi veći broj licencija od prodanih izvođač mu razliku upotrebe licencija obračunava sukladno trenutno važećem cjeniku.

2.9. Naručitelj mora osigurati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima će osigurati odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka koji će biti sukladan zahtjevima GDPR  i drugih propisa o zaštiti osobnih podataka.

2.10. Naručitelj mora sam brinuti o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka i drugog gradiva povezanog s @SmartBit tako da se mora pobrinuti za redovno i sustavno arhiviranje i sigurnosno kopiranje te usvajati odgovarajuće mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i drugom gradivu povezanom s @SmartBit.

2.11. U slučaju da naručitelj primijeti da je kod upotrebe programskog rješenja @SmartBit došlo do bilo kakvog kršenja zaštite osobnih podataka ili neovlaštenog korištenja rješenja @SmartBit, odn. gradiva povezanih s rješenjima @SmartBit mora o tome obavijestiti izvođača te mu dati uputstva za daljnje mjere za ograničavanje ili ublažavanje štetnih posljedica kršenja.  

2.12. Izvođač kao ponuđač programskog rješenja @SmartBit i potpornih servisnih usluga koje osiguravaju nesmetano djelovanje programskog rješenja @SmartBit nema nadzor ili bilo kakav drugi utjecaj na postupke naručitelja ili korisnika programskog rješenja @SmartBit i zato u nijednom slučaju nije odgovoran za podatke ili osobne podatke koje upisuje, učitava, čuva, prosljeđuje ili obrađuje naručitelj ili korisnici u ili uz pomoć programskog rješenja @SmartBit ili za vrijeme korištenja programskog rješenja @SmartBit i nije odgovoran za bilo kakvo drugo postupanje u svezi sa sakupljanjem, čuvanjem i obradom osobnih podataka koje provodi naručitelj, odnosno korisnici.

2.13. Izvođač ne smije nadzirati, brisati, blokirati, pristupati ili omogućavati pristup, otkrivati, čuvati, obrađivati ili na drugi način upotrijebiti gradivo ili osobne podatke naručitelja i korisnika, osim u obimu koji je nužno potreban za svrhu osiguravanja rada programskog rješenja @SmartBit za provođenje potpornih servisnih usluga i uklanjanje tehničkih pogrešaka u slučaju da naručitelj provodi svoje obveze sukladno Općim uvjetima korištenja rješenja i drugih dogovora.

2.14. Izvođač osobne podatke i drugo gradivo naručitelja može čuvati i obrađivati samo uz dozvolu naručitelja i sukladno njegovim uputstvima i to samo za vrijeme trajanja korištenja programskog rješenja @SmartBit. Nakon prestanka valjanosti licenčnog ugovora izvođač sve podatke trajno uništava osim ako mu naručitelj pravovremeno da drugačija uputstva.   

2.15 U slučaju da izvođač kod svojih usluga sudjeluje s podizvođačima pobrinut će se da i njegovi podizvođači postupaju sukladno općim uvjetima @SmartBit i da provode mjere potrebne za osiguravanje sigurnosti podataka koje osigurava izvođač ovim ugovorom.

3. Obveze i garancije naručitelja

3.1. Naručitelj može koristiti programsko rješenje @SmartBit isključivo na vlastitom informacijskom sustavu ili u oblaku koji upotrebljava kao vlastitu informacijsku okolinu.

3.2. Naručitelj se mora sam pobrinuti o odgovarajućoj tehničkoj, strojnoj i programskoj opremi (uključujući zaštitu od virusa i druge zlonamjerne ili štetne programske opreme) i komunikaciji (odgovarajući i nesmetan pristup internetu) koji omogućuju nesmetan rad programskog rješenja @SmartBit.

3.3. Naručitelj nadzire kvalitetu provođenja usluga u smislu svoje unutarnje politike kvalitete poslovanja, zato će mu izvođač na njegov zahtjev proslijediti podatke potrebne za provjeru kvalitete.

3.4. Naručitelj se mora pobrinuti o odgovarajućem obrazovanju ili osposobljavanju korisnika i o odgovarajućem nadzoru nad njihovim radom i izvođaču u cijelosti odgovara za postupanje korisnika kojima omogućuje korištenje programskog rješenja @SmartBit.

3.5. Naručitelj mora programsko rješenje @SmartBit upotrebljavati odgovorno sukladno općim uvjetima @SmartBit, pismenoj dokumentaciji i uputstvima izvođača i sukladno zakonima i drugim propisima, rješenjima, odredbama ili mjerama državnih tijela. 

3.6. Naručitelj ne smije zadirati u strukture, procedure ili podatke koji su vezani za korištenje rješenja @SmartBit i su korisničke tabele unutar podatkovne baze Pantheona. Zadiranje u podatke (brisanje, mijenjanje) predstavljaju teže kršenje korištenja rješenja @SmartBit.

3.7. Naručitelj je dužan brinuti o tome da korištenje programskog rješenja @SmartBit omogućuje samo svojim korisnicima koji su odgovarajuće osposobljeni i odgovarajuće reagirati kako bi spriječio pristup i korištenje programskog rješenja @SmartBit neovlaštenim osobama tako da se mora odgovarajuće pobrinuti o čuvanju i promjeni korisničkih imena, lozinki, identifikatora i sigurnosnih kodova namijenjenih korištenju programskog rješenja @SmartBit. Naručitelj u cijelosti odgovara za to da su sigurnosne mjere odgovarajuće i za bilo kakvu štetu koja nastane zbog propuštanja ili neodgovarajućeg sustava dodjeljivanja dozvola za pristup ili korištenje programskog rješenja @SmartBit. U slučaju da naručitelj primijeti nedozvoljen pristup ili korištenje programskog rješenja @SmartBit mora o tome odmah obavijestiti izvođača i učiniti sve potrebno kako bi se takav nedozvoljen pristup ili upotreba spriječila ili ograničila.

3.8. Za rad programskog rješenja @SmartBitse upotrebljava baza podataka Datalab Pantheon koja je baza podataka društva Datalab tehnologije d.d., zato mora naručitelj neposredno od društva Datalab tehnologije d.d. osigurati dovoljnu količinu potrebnih konektora licencija za produkt Datalab Pantheon. Naručitelj sam odgovara za svoje obveze prema društvu Datalab tehnologije d.d. 

3.9. Naručitelj programskog rješenja @SmartBit ili bilo kojeg njezinog sastavnog dijela u nijednom slučaju ne smije mijenjati, prilagođavati, dopunjavati ili na bilo koji drugi način zadirati u isto ili spriječiti, odnosno mijenjati njegov rad, objaviti ga, analizirati, dekompilirati, obraditi ga obrnutim inženjeringom ili na bilo koji način manipulirati istim.

3.10. Naručitelj programskog rješenja @SmartBit ne smije reproducirati, distribuirati, posuđivati ili davati u najam, prodati ili omogućiti drugome pristup istom ili korištenje ili ga na bilo koji način staviti na raspolaganje drugome, osim onim korisnicima koji sukladno ugovoru u njegovo ime koriste programsko rješenje @SmartBit, upoznaju se s općim uvjetima @SmartBit i za čije postupanje naručitelj odgovara izvođaču.  

3.11. Naručitelj programskog rješenja @SmartBit ne smije upotrebljavati za čuvanje ili prijenos nezakonito pridobiveno gradivo ili gradivo koje na bilo koji način krši propise ili zadire u prava trećih osoba (naročito npr. nezakonite, pornografske, nasilne, huškačke, uvredljive, klevetne ili na drugi način sporne sadržaje ili linkove na takvo gradivo) ili čuvati ili s korištenjem programskog rješenja @SmartBit prosljeđivati ili prenositi štetnu ili zlonamjernu programsku opremu (naročito npr. sadržaj koji sadrži viruse, neprijateljske ili zlonamjerne programe ili drugu opremu koja može štetiti radu programskog rješenja @SmartBit ili ugrožava sigurnost korištenja programskog rješenja @SmartBit).

3.12. U slučaju da izvođač primijeti da naručitelj provodi bilo kakvo nedozvoljeno ili štetno postupanje koje zadire u integritet programskog rješenja @SmartBit ili ugrožava sigurnost ili onemogućuje ili šteti radu programskog rješenja @SmartBit, može naručitelju privremeno onemogućiti korištenje i/ili odmah odstupiti od ugovora bez otkaznog roka, gdje naručitelja može prije toga upozoriti i omogućiti mu da sam prestane s takvim štetnim postupanjem i ukloni eventualnu nastalu štetu.

3.13. Ako je izvođač pozvan da ukloni bilo kakvo gradivo ili ako na drugi način sazna da naručiteljevo korištenje programskog rješenja @SmartBit krši propise ili zadire u prava i interese trećih osoba izvođač može naručitelju privremeno ograničiti ili onemogućiti korištenje programskog rješenja @SmartBit i pozvati ga da odmah prestane s kršenjem. Ako naručitelj ne prestane sa svojim postupanjem izvođač mu može odmah otkazati ugovor bez otkaznog roka.  

4. Obračun usluga potpore

Potporne servisne usluge izvođač obračunava naručitelju na sljedeći način:

4.1. Za provedene usluge sukladno općim uvjetima @Smartbit se obračunaju:

 • sukladno ugovoru o održavanju koji zaključuju posebno naručitelj i izvođač.
 • ukoliko naručitelj nema zaključen ugovor o održavanju usluga se obračunava obzirom na vrijeme provedene usluge i sukladno trenutno važećem cjeniku (prilog A. Cjenik provedenih usluga vrijedi od 01.01.2024. godine nadalje). Usluge se obračunavaju zadnji dan u mjesecu s rokom plaćanja od 15 dana.

4.2. Osvježavanje se obračunava sukladno važećem cjeniku  (Prilog B: Osvježavanje licencija vrijedi od 01.01.2024. godine nadalje):

 • Jedanput godišnje s rokom plaćanja od 15 dana i priznatim popustom od 7,5 %.
 • Mjesečno, zadnji dan u mjesecu, s rokom plaćanja od 15 dana. 

Način obračuna utvrđuje naručitelj prilikom kupovine licencija. Osvježavanje se obračunava od zadnjeg dana u mjesecu kupovine i obračunava se za svaki započeti kalendarski mjesec osvježavanja.

5. Prava intelektualnog vlasništva

5.1. Izvođač garantira da je isključivi vlasnik autorskih prava na programskom rješenju @SmartBit i vlasnik tržne marke @SmartBit i drugih prava industrijskog vlasništva (kao što su patent, model i sl.).

5.2. Sukladno općim uvjetima s korištenjem programskog rješenja @SmartBit naručitelj ne stječe nikakvo pravo intelektualnog vlasništva čiji vlasnik je izvođač, odnosno za korištenje kojih izvođač ima dozvolu vlasnika prava, već samo dobiva mogućnost korištenja programskog rješenja @SmartBit na način utvrđen općim uvjetima @SmartBit.  

5.3. Naručitelj svoja prava korištenja programskog rješenja @SmartBit ne smije prenijeti drugome osim korisnicima koje prethodno mora upoznati s uvjetima korištenja programskog rješenja @SmartBit i čije postupanje naručitelj sam nadzire.

6. Ograničenje odgovornosti izvođača

6.1. Izvođač može naručitelja ili korisnike uputiti ili im omogućiti pristup web stranicama trećih osoba samo sa svrhom osiguravanja potpore ili dostupnosti informacija. Izvođač u nijednom slučaju ne odgovara za sadržaj ili rad takvih web stranica trećih osoba.

6.2. Izvođač naručitelju nudi i osigurava programsko rješenje @SmartBit u obliku u kakvom radi kada ga naručitelj isproba i naručitelju ne osigurava nikakva jamstva u svezi s postizanjem neke posebne svrhe, funkcionalnosti ili učinkovitosti programskog rješenja @SmartBit.

6.3. Naručitelj se za korištenje programskog rješenja @SmartBit odlučuje na osnovi vlastite procjene i testiranja i sam nosi rizike u svezi sa zadovoljivom kvalitetom rada programskog rješenja @SmartBit.

6.4. Izvođač naručitelju ne odgovara za nedjelovanje ili ograničeno djelovanje programskog rješenja @SmartBit koje je posljedica toga da naručitelj nije osigurao potrebnu dozvolu za korištenje baze podataka programskog paketa Datalab Pantheon, koja je potrebna za djelovanje programskog rješenja @SmartBit.

6.5. Izvođač naručitelju osigurava pristup i 99,5 % raspoloživost programskog rješenja @SmartBit, ali ne odgovara za prekide, smetnje, prepreke ili druga ograničenja u djelovanju koji su posljedica: nedjelujuće opreme naručitelja ili neosposobljenosti naručiteljevih korisnika, postupanja trećih osoba (kao što su ponuđači internetskih usluga, dobavljači struje i dr.), više sile ili vanjskih čimbenika ili događaja koje izvođač ne može razumno predvidjeti ili nadzirati (kao što su dulje vremena trajajuće nestašice struje, požari, poplave, potresi, udari groma i druge neočekivane vremenske pojave ili prirodne katastrofe, eksplozije, blokade, štrajkovi, epidemije, državni udari, ratovi, naredbe, odluke ili naredbe državnih tijela ili drugi obvezujući postupci vlasti i sl.)   

6.6. Odgovornost izvođača za stvarne i pravne pogreške je ograničena tako da najveći iznos odštete koju bi bio dužan platiti izvođač u nijednom slučaju ne prelazi iznos svih mjesečnih licenčnih pristojbi koje je naručitelj zapravo platio izvođaču u prvoj godini od zaključenja ugovora.

7. Prestanak korištenja programskog rješenja @SmartBit

7.1. Ako trajanje licenčnog ugovora nije utvrđeno naručitelj može otkazati ugovor s 30 dnevnim otkaznim rokom tako da pošalje otkaz u pismenom obliku putem elektroničke pošte na adresu: helpdesk@app-smartbit.com . Otkazni rok počinje teći danom koji slijedi danu kada izvođač primi otkaz. U slučaju otkaza naručitelj je dužan platiti sve dospjele iznose licenčnih pristojbi za korištenje programskog rješenja @SmartBit

7.2. Izvođač može u svakom trenutku naručitelju otkazati provođenje potpornih usluga za rješenje @Smartbit iz sljedećih razloga:

(i) ako naručitelj teže krši odredbe općih uvjeta @SmartBit i s kršenjem ne prestane u roku od 15 dana od dana kada ga izvođač upozori na kršenje,

(ii) ako naručitelj bez suglasnosti izvođača dozvoli ili omogući korištenje programskog rješenja @SmartBit trećim osobama,

(iii) ako naručitelj ne podmiri dospjele obveze plaćanja licenčne pristojbe ili ako kasni s plaćanjem više od 90 dana.

U navedenim slučajevima izvođač otkaz ugovora šalje skrbniku sustava koji je imenovan od strane naručitelja.

7.3. U slučaju otkazivanja ugovora izvođač nije dužan provoditi potporne usluge.

7.4. U slučaju otkazivanja ugovora naručitelj je dužan u roku od 5 godina osigurati kontrolu broja stvarno upotrijebljenih licenca. 

Prilog A – cjenik usluga, vrijedi od 01.01.2024. godine

 Cijena bez ugovoraCijena sa zaključenim ugovorom o održavanju
Potpora (osnovno održavanje, potpora korisnicima, Help Desk)75,00 €65,00 €
Inženjerski radovi (postavke, oblikovanje ispisa te izvješća korisnika)80,00 €70,00 €
Savjetnik (Analiza poslovnih procesa, planiranje i administracije baze podataka, programiranje)90,00 €75,00 €
Savjetnik specijalist (project managment, savjetovanje kod definiranja poslovnih procesa, drugo strukovno poslovno ili tehničko savjetovanje)100,00 €85,00 €
Troškovi kmSukladno zakonsko utvrđenoj cijeni

Prilog B – cjenik osvježavanja, vrijedi od 01.01.2024 godine

Oznaka modulaMjesečnoGodišnje – jednokratno plaćanje
SmartBit@CRM  
SmartBit@CRM – Mini6,90 € 
SmartBit@CRM – B2B13,80 € 
SmartBit@CRM – Service25,30 € 
SmartBit@CRM – Sales29,90 € 
SmartBit@CRM – MAX34,50 € 
   
SmartBit@Manufacture  
SmartBit@MNF27,31 €303,17 €
Smartbit@MES Android12,94 €143,61 €
SmartBit@MES  
 27,31€ 303,17€
SmartBit@WMS  
SmartBit@WMS.terminal27,31 €303,17 €
SmartBit@WMS.3PL27,31 €303,17 €
   
SmartBit@APP  
SmartBit@Sales table33,35 €370,19 €
SmartBit@Logistics33,35 €370,19 €
SmartBit@Dynamic plan165,03 €1.831,78 €
SmartBit@Delivery165,03 €1.831,78 €
SmartBit@CostProcessing132,02 €1.465,42 €
SmartBit@Stock Inventory 56,35 €
Pretplatite se na e-vijesti

Prijavite se za e-vijesti i ostanite u kontaktu.

  Dopuštam vam da me informirate o ponudama u vezi Rješenje SmartBit.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.