Uopšteno o dodacima

Napravili smo nekoliko manjih rešenja (Ares postupaka), koji su svi povezani sa ERP Pantheonom. Reč je o manjim doradama i prilagođavanjima koje jednostavno namestimo na vašu bazu, a za korisnika predstavljaju dodatnu vrednost u smislu bržeg rada tj. omogućavaju pregled podataka za korisnika na udobniji i brži način.

Prodaja

Kontrola zaliha na skladištu 

Dorada je namenjena pregledu i podacima o zalihama po pojedinom proizvodu: trenutna zaliha, minimalna zaliha, naručena količina kod dobavljača, preuzeta količina od kupaca, količina u proizvodnji, jednostavna zaliha, nabavna vrednost u primarnoj valuti i u EUR.

Kontrola prodajnih cenovnika

Obezbeđuje kontrolu prodajnih cenovnika prodajnim službama, rukovodiocima prodaje tj. pojedinim odeljenjima, tako da po pojedinoj klasifikaciji tj. drugim filterima imamo uvid prodajnih cena u poređenju sa nabavnom cenom. Osnov za poređenje može biti klasični prodajni cenovnik, uporedni cenovnik po kupcu ili uporedni cenovnik prema vrsti subjekta.

Fakturiranje i kontrola otpreme

Modul je namenjen pregledu nefakturisanih otpremnica i ubrzanom fakturisanju. Inače u ERP Pantheonu fakture se kreiraju preko funkcionalnosti dodataka, što je kroz ovaj dodatak ubrzano, pa se otpremnice s obzirom na postavljene filtere prikazuju u jednoj tabeli iz koje možemo pripremati fakture. Radi se dakle o obrnutoj logici u poređenju sa Dodacima, što je za korisnike sa velikim brojem izdatih faktura preglednije.

Pregled izdanja na dokumentu

Ares je postupak koji je integrisan sa Pantheon tabelama Narudžba kupca i dokumentima Izdavanja (otpremnice, računi). Vidljiv je kao tabela u formi dokumenta koju koristimo za unos primljenih narudžbi kupaca i/ili dokumenata otpremnice tj. računa. U tabeli su na nivou pojedine pozicije dokumenta vidljivi sledeći podaci:

 • koje dokumente smo izdali kupcu za proizvod na kojem se nalazimo u poziciji dokumenta
 • datum izdavanja dokumenta
 • cena na dokumentu

Time prodajni referenti dobijaju dodatne informacije na osnovu osnovnog oblika prozora ekrana i nisu potrebni dodatni klikovi tj. meniji.

Prilikom instaliranja predstavićemo vam postavke koje u toj fazi zajedno određujemo, potom iste sami održavate i menjate.

Obojene pozicije 

Ovo je dodatak koji vam služi kao pomoć prilikom unosa tj. pregleda primljenih narudžbi. Funkcioniše zajedno sa ERP Pantheonom preko parametara kojima određujete na kojim dokumentima i za koje vrste materijalnih sredstava želite označavanje pozicija bojom. Pri tom imate mogućnost:

 • da odredite boju teksta pozicije za prodajnu cenu (npr. ako kupac ima uporedni cenovnik, tekst se označava zelenom bojom, ako za kupca važi cena iz kalkulacije stavke, tada se tekst označava plavom bojom).
 • da odredite boju celokupne pozicije s obzirom na postignutu razliku u ceni (RVC). Tada program upoređuje nabavnu cenu (podesivo polje u parametrima) i prodajnu cenu na dokumentu i izračuna maržu. Tu maržu zapiše u vrednosti i procentu u dodatne kolone pojedine pozicije te s obzirom na određeni raspon marže oboji celokupnu poziciju (npr. marža između 20 i 35%, pozicija se oboji crveno).

Proizvodnja

Kontrola troškovnika i kalkulacija cena 

Modul nam kroz parametre prikazuje listu proizvoda (iz šifranta osnovnih troškovnika) u obliku tabele sa podacima:

 • kalkulativna vrednost proizvoda 
 • za svaki proizvod prikazuje popis materijala iz osnovnog troškovnika i njegovu vrednost
 • za svaki proizvod prikazuje popis usluga tj. radnji iz osnovnog troškovnika i vrednost radnji

Pri tom u prikazu cene materijala imamo mogućnost odabira cene koju treba uzeti u obzir.

Koristi se kao kontrolni pregled troškovnika proizvoda te njihovih kalkulativnih cena. Nakon pregleda podataka, cena koju nazivamo kontrolna cena proizvoda upisuje se u šifrant postavki, na karticu Kalkulacija. Prilikom prenosa kontrolne cene imate mogućnost da izaberete zapis cene samo sa materijalom tj. sa radnjom.

Prijava na e-vesti

Prijavite se za e-vesti i ostanite u kontaktu.

  Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

  Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.